Privacy policy

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle websites van NIRAS.

1. Doel van de privacyverklaring

NIRAS hecht veel belang aan je privacy en aan een zorgvuldige behandeling van je persoonsgegevens. Daarbij respecteert zij steeds de eisen uit de privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook bekend als General Data Protection Regulation of GDPR). Met deze privacyverklaring wil zij je informeren over het verwerken van je persoonsgegevens. 

Alle benamingen met een hoofdletter die niet gedefinieerd zijn in deze verklaring, hebben de betekenis die eraan gegeven wordt in de verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

NIRAS beschermt je persoonsgegevens en je privacy in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Lees deze verklaring zeer aandachtig. Hieronder worden niet alleen je rechten omschreven, maar ook de manier waarop je deze rechten kunt uitoefenen.

Door onze website te gebruiken en je persoonsgegevens mee te delen, ga je uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop NIRAS je persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals beschreven is in deze verklaring.

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring of over de bescherming van persoonsgegevens door NIRAS, kun je steeds contact opnemen via de kanalen vermeld in deel 8 van deze privacyverklaring.

2. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Gegevens die je ons bezorgt

We verwerken de gegevens die je ons zelf bezorgt via onze website of via andere kanalen, zoals contactformulieren. We gebruiken deze gegevens enkel voor de doeleinden waarvoor je ze ons bezorgt, bijvoorbeeld om onze nieuwsbrief te ontvangen of om jouw sollicitatie bij NIRAS te behandelen.

Cookies

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die je computer of mobiele apparaat opslaat wanneer je onze website bezoekt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee we jou, je browser en/of je toestel kunnen herkennen tijdens je bezoek of tijdens volgende bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van onze website, maar ook door servers van derden die al dan niet met onze website samenwerken (zoals Google Analytics).

Bij het bezoek aan onze website kunnen we gebruikmaken van de volgende soorten cookies:

-          Essentiële cookies:

Deze cookies zijn nodig om de website te laten werken en kunnen niet worden uitgeschakeld. Ze worden meestal alleen ingesteld als reactie op acties die door jou zijn ondernomen, zoals het invullen van formulieren.

-          Functionele cookies:

Deze cookies zijn op zich niet noodzakelijk voor het functioneren van de website, maar helpen ons wel om je een verbeterde en gepersonaliseerde surfervaring aan te bieden.

-          Analytische cookies:

Met deze cookies registreren we bepaalde informatie over jou voor statistische doeleinden, zodat we de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina's het meest en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de site verplaatsen.

-          Adverterende en targetingcookies:

Met deze cookies doen we je relevante aanbiedingen op basis van de interesse die je op onze website of buiten onze website toont.

Je kunt ervoor kiezen om cookies te weigeren of te aanvaarden via je browserinstellingen. Je kunt er ook reeds geplaatste cookies verwijderen. De volgende koppelingen geven meer informatie over hoe je cookies kunt beheren. De meeste browsers geven hier ook meer informatie over in het tabblad ‘Help’.

-          Internet Explorer

-          Google Chrome

-          Mozilla Firefox

-          Safari

-          Opera

Wanneer je cookies uitschakelt, moet je er rekening mee houden dat je een verminderde functionaliteit of gebruiksvriendelijkheid van onze website kunt ervaren. Hou er ook rekening mee dat een derde partij haar eigen cookies, trackingpixels en soortgelijke technologieën kan gebruiken wanneer je klikt op haar advertenties of links naar haar website of dienst. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op cookies van deze derde partijen.

3. Met wie delen we je persoonsgegevens?

Intern

We zorgen er steeds voor dat de toegang tot je persoonsgegevens binnen onze organisatie beperkt is tot de medewerkers die toegang nodig hebben voor de doeleinden waarvoor je de gegevens bezorgde. Zo heeft enkel onze communicatiedienst toegang tot de gegevens die je bezorgt om onze nieuwsbrief te ontvangen.

Extern

Om onze dienstverlening te onderhouden en te verbeteren, doen we soms een beroep op derde partijen, zoals ontwikkelaars en ICT-dienstverleners. We bezorgen je persoonsgegevens enkel aan deze derde-dienstverleners voor zover dat noodzakelijk is om een contract uit te voeren. We sluiten in dat geval steeds een overeenkomst om ervoor te zorgen dat zij je persoonsgegevens enkel conform de instructies van NIRAS verwerken en daarbij eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid hanteren als wij. NIRAS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen door derden.

Op verzoek van de overheid of om andere wettelijke verplichtingen na te leven, kunnen persoonsgegevens ook worden doorgezonden naar bevoegde autoriteiten, bijvoorbeeld in geval van dreigende of hangende juridische procedures of in het kader van gerechtelijke opsporingen en informatievragen.

4. Hoelang bewaren we je gegevens?

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld (zie deel 2 van deze privacyverklaring). Bovendien verwijderen we je gegevens zonder onnodige vertraging wanneer je ons daarom verzoekt en dat verzoek ontvankelijk is (zie deel 5 van deze privacyverklaring).

5. Rechten met betrekking tot je persoonsgegevens

Met betrekking tot je persoonsgegevens heb je steeds recht op: 

het al dan niet gedeeltelijk intrekken van de door jou verleende toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens:
     o door je uit te schrijven op onze nieuwsbrief

     o door de instellingen voor cookies te wijzigen in je browser (zie deel 2 van deze privacyverklaring)

een verzoek tot inzage van je persoonsgegevens
een verzoek tot rechtzetting van je persoonsgegevens
een verzoek tot beperking van de verwerking van je persoonsgegevens
een verzoek tot de algehele verwijdering van je persoonsgegevens
een verzoek tot gegevensoverdracht (dit betekent dat je verzoekt om je gegevens over te dragen aan jezelf of aan een andere organisatie)
het indienen van een klacht met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens.
Alle verzoeken voor de uitoefening van de bovenstaande rechten kun je bezorgen via de kanalen die worden vermeld in deel 8 van deze privacyverklaring. Als je samen met ons niet tot een oplossing komt, heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (voorheen bekend onder de naam ‘Privacycommissie’). Je vindt de contactgegevens via deze link.

6. De beveiliging van je persoonsgegevens

NIRAS doet er alles aan om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met je persoonsgegevens te voorkomen. We nemen de passende technische en organisatorische maatregelen, zodat de verwerking ervan voldoet aan de eisen van de nationale en Europese wetgevingen en verzekeren op die manier ook de bescherming van je rechten. We zorgen ervoor dat deze maatregelen regelmatig worden opgevolgd en, waar nodig, aangepast.

7. Wijzigingen in de privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Alle updates en wijzigingen worden onmiddellijk na de publicatie ervan van kracht. We moedigen gebruikers daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat ze op de hoogte blijven van veranderingen die op hen van invloed kunnen zijn. Belangrijke wijzigingen zullen uiteraard aan de gebruikers worden meegedeeld via de courante communicatiekanalen. 

Wanneer we de persoonsgegevens voor een ander doel wensen te verwerken dan dat waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen, verstrekken we vooraf, via diezelfde communicatiekanalen, informatie over dat andere doel en alle andere relevante informatie.

8. Contactgegevens van NIRAS

NIRAS

Maatschappelijke zetel: Kunstlaan 14, 1210 Brussel 

+32 2 212 10 11 

info@niras.be  

NIRAS t.a.v. DPO

Kunstlaan 14, 1210 Brussel

dpo@nirond.be